Ticaret Borsası Ne İş Yapar Nasıl Kurulur Etiketleri: ,

Ticaret Borsası Ne İş Yapar Nasıl Kurulur

Aşağıda ticaret borsası ne iş yapar ve nasıl kurulur sorularınıza yönelik olarak mevzuata dayalı yanıtlar sunulmaktadır.

Öncelikle ticaret borsası ne iş yapar sorusunun yanıtını verelim. Bunu da ticaret borsasının tanımını yaparak verebiliriz.

Ticaret borsaları; 5174 sayılı Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilânı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır.

Ticaret borsasının şu görevleri ticaret borsası ne iş yapar sorusu için açıklayıcı bir yanıt olacaktır:

Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek.
Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek.
Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak.
Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek.
Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere lâboratuvar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek.
Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek.
Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak.
Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek.
Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek.
Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak.
Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak.

Ticaret borsası ne iş yapar sorusuna aşağıda verilen ticaret borsalarınca düzenlenecek, onaylanacak belgeler ile verilecek hizmetler de açıklayıcı bir yanıt olacaktır:
Eksper raporları.
Analiz raporları.
Borsaya dahil maddelerin fiyatlarına ilişkin belgeler.
Makbuz senedi, varant ve malı temsil eden diğer senetler.
Teamüller hakkında istenen belgeler.
Fatura onayları.
Borsaya kayıtlı olanların tatbik imzalarının onayı.
Vadeli satış ve alivre sözleşmelerindeki imzaların onayı.
Borsaya kayıtlı olanlara ait kayıt ve sicil suretleri.
Borsaya dahil mallara ve borsa işlemlerine dair istenecek diğer belgeler.
Borsaya dahil maddelerin ölçülmesi ve tartılması için gerekli tesisatı olan borsalarca bu konuda verilecek hizmetler.
Gerekli tesisatı bulunan borsalarca verilecek depolama ve muhafaza hizmetleri.
Yerli malı belgesi.

Ticaret Borsası Nasıl Kurulur ?

Ticaret borsası nasıl kurulur sorusuna; Borsalar ticarî ihtiyaçların gerekli kıldığı illerde, TOBB’un olumlu görüşü üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca kurulur şekinde yanıt verebiliriz. Ayrıca bölge borsaları kurulabilmesi; bölge illerindeki toplam üye sayısının yarısından fazlasının, TOBB’a yazılı müracaatı veya borsa meclislerinin ayrı ayrı üye tam sayısının üçte ikisinin kararı ve TOBB’un olumlu görüşü üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kararıyla gerçekleşir.


Ticaret Borsası Ne İş Yapar Nasıl Kurulur konusunu paylaşmaya ne dersiniz?

Bölüm: İş Dünyası

NeNasilYapilir.Net » İş Dünyası » Ticaret Borsası Ne İş Yapar Nasıl Kurulur

2 Yorum: "Ticaret Borsası Ne İş Yapar Nasıl Kurulur"

  1. mehmet bahçeci diyor ki:

    kilis iline bir ticret borsası kurmak istemekteyiz,buraya tic borsası kumak için ne kader üye olmsı ve ilk önce nereye başvurmak ne gibi belgeler teminetmek ve kaç ay içinde kurabilnir bununla ilgli biller edinmek istemekteyim saygılar

    1. admin diyor ki:

      Ticaret Borsası Kurmak için öncelikle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine başvurmanız gerekmektedir. Bir dilekçe ve borsa kurulmasını talep edenlere ilişkin bir imza listesi ilk etapta yeterli olabilir. Eğer Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de Kilis’te borsa kurulmasını gerekli görürse bunun Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması lazım. Gerekli belgeleri bu kurumlardan daha detaylı öğrenebilirsiniz.