Ticaret Borsası, Ticaret Borsası Nedir, Ticaret Borsası Ne İş Yapar, Ticaret Borsası Nasıl Kurulur, Ticaret Borsalarına Kayıt Etiketleri: , , , ,

Ticaret Borsası, Ticaret Borsası Nedir, Ticaret Borsası Ne İş Yapar, Ticaret Borsası Nasıl Kurulur, Ticaret Borsalarına Kayıt

Ticaret borsası nedir, ticaret borsası ne iş yapar, ticaret borsası nasıl kurulur, ticaret borsalarına kayıt zorunlu mudur gibi sorularınıza aşağıdaki açıklamalarımız faydalı olacaktır.

Öncelikle ticaret borsası nedir, ticaret borsası ne iş yapar sorusunun yanıtını verelim. Buna da ticaret borsasının tanımını yaparak başlayabiliriz.

Ticaret borsaları; 5174 sayılı Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilânı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır.

Ticaret borsası nasıl kurulur sorusuna; Borsalar ticarî ihtiyaçların gerekli kıldığı illerde, TOBB’un olumlu görüşü üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca kurulur şekinde yanıt verebiliriz. Ayrıca bölge borsaları kurulabilmesi; bölge illerindeki toplam üye sayısının yarısından fazlasının, TOBB’a yazılı müracaatı veya borsa meclislerinin ayrı ayrı üye tam sayısının üçte ikisinin kararı ve TOBB’un olumlu görüşü üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kararıyla gerçekleşir.

Ticaret borsasına kayıt zorunlu mu?

Ticaret borsası kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımı ile uğraşanlar, bulundukları yerin borsasına kaydolmak zorundadırlar. Kayıt 5174 sayılı Kanundan gelen bir zorunluluktur. Buna uymayanların kayıtları, borsaca re’sen yapılır ve kendilerine tebliğ edilir.
Merkezî ticaret borsası çalışma alanı dışında bulunmakla beraber, borsa çalışma alanı içinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, ticaret veya esnaf siciline tescil edilmiş ya da edilmemiş şube, irtibat bürosu, fabrika, temsilcilik, depo, alım satım yeri ve buna benzer ünitelerinin de borsaya kaydolmaları gerekir.

Ancak ticaret borsasına dahil maddelerin üretici veya seri halde üretim yapmaksızın doğrudan tüketiciye satış yapan imalatçıları, borsalara kaydolmaksızın dahi kendi mallarını borsada satabilirler.

Ticaret borsası görevleri şunlardır:
Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek.
Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek.
Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak.
Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek.
Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere lâboratuvar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek.
Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek.
Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak.
Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek.
Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek.
Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak.
Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak.

Ayrıca ticaret borsalarınca düzenlenecek, onaylanacak belgeler ile verilecek hizmetler şunlardır:
Eksper raporları.
Analiz raporları.
Borsaya dahil maddelerin fiyatlarına ilişkin belgeler.
Makbuz senedi, varant ve malı temsil eden diğer senetler.
Teamüller hakkında istenen belgeler.
Fatura onayları.
Borsaya kayıtlı olanların tatbik imzalarının onayı.
Vadeli satış ve alivre sözleşmelerindeki imzaların onayı.
Borsaya kayıtlı olanlara ait kayıt ve sicil suretleri.
Borsaya dahil mallara ve borsa işlemlerine dair istenecek diğer belgeler.
Borsaya dahil maddelerin ölçülmesi ve tartılması için gerekli tesisatı olan borsalarca bu konuda verilecek hizmetler.
Gerekli tesisatı bulunan borsalarca verilecek depolama ve muhafaza hizmetleri.
Yerli malı belgesi.

Böylece bu ticaret borsasına ilişkin bu ilk yazımızda genel hatlarıyla; ticaret borsası nedir, ticaret borsası ne iş yapar, ticaret borsası nasıl kurulur ve ticaret borsalarına kayıt zorunlu mu sorularına yanıt vemiş olduk.
Ürün borsaları, ticaret borsasına tescil, tescile tabi maddeler, tescil ücreti, tescil işlemleri konulu yazımız için tıklayınız.


Ticaret Borsası, Ticaret Borsası Nedir, Ticaret Borsası Ne İş Yapar, Ticaret Borsası Nasıl Kurulur, Ticaret Borsalarına Kayıt konusunu paylaşmaya ne dersiniz?

Bölüm: İş Dünyası

NeNasilYapilir.Net » İş Dünyası » Ticaret Borsası, Ticaret Borsası Nedir, Ticaret Borsası Ne İş Yapar, Ticaret Borsası Nasıl Kurulur, Ticaret Borsalarına Kayıt

2 Yorum: "Ticaret Borsası, Ticaret Borsası Nedir, Ticaret Borsası Ne İş Yapar, Ticaret Borsası Nasıl Kurulur, Ticaret Borsalarına Kayıt"

  1. mehmet bahçeci diyor ki:

    kilis iline bir ticret borsası kurmak istemekteyiz,buraya tic borsası kumak için ne kader üye olmsı ve ilk önce nereye başvurmak ne gibi belgeler teminetmek ve kaç ay içinde kurabilnir bununla ilgli biller edinmek istemekteyim saygılar

    1. admin diyor ki:

      Ticaret Borsası Kurmak için öncelikle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine başvurmanız gerekmektedir. Bir dilekçe ve borsa kurulmasını talep edenlere ilişkin bir imza listesi ilk etapta yeterli olabilir. Eğer Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de Kilis’te borsa kurulmasını gerekli görürse bunun Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması lazım. Gerekli belgeleri bu kurumlardan daha detaylı öğrenebilirsiniz.